1

Fenntartó:
Budapest, XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata

Hegyvidéki Önkormányzat

Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Svábhegyi Bölcsőde a hatályos Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzatában foglaltak betartásával biztosítja az adatok védelmét. Adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Ennek alátámasztására az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (679/2016 sz. rendelete, továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelő adatai

Név: Svábhegyi Bölcsőde

Székhely: 1121 Budapest Mártonhegyi út 4.

Törzskönyvi azonosító szám: 680615

Weboldal: www.svabhegyibolcsode.hu

Telefon: 06-1-395-8975

E-mail: svabhegyibolcsode@hegyvidek.hu

Intézményvezető: Szick Zsuzsanna

Az intézményvezető fogadóórája: hétfői napokon 9-11 óráig

Adatvédelmi felelős: név: Kovácsné Ladányi Éva

e-mail: svabhegyibolcsode@hegyvidek.hu

telefonszám: 06-1-395-8975

postacím: 1121 Budapest Mártonhegyi út 4.

Adatvédelmi kérelem: amennyiben bármilyen kérése, vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton, vagy elektronikusan a fent megjelölt címekre küldheti. Válaszainkat 30 napon belül megküldjük az Ön által megjelölt címre.

Adatfeldolgozás: a Svábhegyi Bölcsőde, az intézmény fenntartója, és a GESZ munkavállalói végeznek adatfeldolgozást.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre adattovábbítás

 

Az adatkezelés célja

A munkavállalók, a napközbeni ellátást igénybevevő gyermekek és szüleik, valamint a szerződő felek adatainak kezelése, tárolása a jogi kötelezettségek teljesítése és a kapcsolat fenntartása érdekében.

 

 

Jogalapok a személyes adatok felhasználásához

 • számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont;
 • kapcsolattartás: GDPR 6. cikk (1) bekezdés F) pont;
 • munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok;
 • szerződéses partnerek adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont;
 • az Adatkezelő weboldalt tart fenn (www.svabhegyibolcsode.hu), azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik;

 

Az adatkezelés időtartama

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje: a kapcsolat fennállását követő maximum 1 év

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: 5 év

 

Érintettek jogai

Mint a bölcsődébe járó gyermek szülőjének/gondviselőjének joga van:

 • kérelmezni a gyermekére és Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok kiegészítését, helyettesítését, törlését, vagy zárolását
 • tiltakozni gyermeke és az Ön személyes adatainak kezelése ellen, kivéve a jogszabályban előírt kötelező adatkezelésre vonatkozóan
 • jogai megsértése miatt Ön bírósághoz is fordulhat

 

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a közvetlenül gyermek vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha 16. életévét be nem töltött gyermek esetén e hozzájárulást a gyermek szülője/gondviselője adta meg (GDPR 8. cikk (1) bekezdés).

A gyermekekről készített fényképek készítésével és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos elvárásokról a NAIH külön közleményt adott ki, mely szerint ezek is személyes adatnak minősülnek, ezért kezelésükhöz szükséges a szülő/gondviselő hozzájárulása, felhatalmazása.

 

Jogorvoslati tájékoztatás:

Önnek jogában áll a felügyeleti bírósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, honlap: http:/naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye, ill. munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

A Svábhegyi Bölcsőde feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok.

Törvények:

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 • Magyarország mindenkori hatályos évi központi költségvetéséről szóló törvény
 • 1997. évi XXXI. törvény a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 1992. évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 1991. évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt egyezmény kihirdetéséről
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Kormányrendeletek:

 • 369/2013 (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
 • 235/1997 (XII.17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
 • 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
 • 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 249/2000 (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól
 • 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
 • 226/2006 (XI.20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról
 • 328/2011 (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
 • 39/2010 (II.26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

 

 

 

Miniszteri rendeletek:

 • 9/1999 (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
 • 15/1998 (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 8/2000 (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
 • 9/2000 (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
 • 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás – egészségügyi előírásokról
 • 36/2004 (IV.26.) ESzCsM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről
 • 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
 • 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról
 • A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló tárgyévi NGM rendelet
 • 65/1999 (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
 • 33/1998 (IV. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai ill. személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
 • 57/201 (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, ill. bejelentéséről.

Önkormányzati rendeletek

 • Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III.6.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról

 

Elérhető: https://www.hegyvidek.hu/onkormanyzat/mukodes/rendeletek-tara

Egyéb szabályok

 • Az Európai Unió minden tagállamában az EK 93/43/EEC direktívája szerint, a közétkeztetőknek kötelező működtetni az élelmiszerbiztonságra vonatkozó minőségbiztosítási rendszert, a HACCP-t.
 • A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja az egészséges csecsemő (0-12 hónap) táplálásáról.
 • A bölcsődei nevelés – gondozás szakmai szabályairól szóló (2012) – módszertani levél
 • Bölcsődei nevelés – gondozás országos alapprogramja (2008)
 • Játék a bölcsődében (1997) – módszertani levél
 • Folyamatos napirend (1981) – módszertani levél
 • Családlátogatás (1989) – módszertani levél
 • Korai fejlesztés a bölcsődében (2003) – módszertani levél

Budapest, 2018. május 24.

……………………………….

Szick Zsuzsanna s.k.

Svábhegyi Bölcsőde intézményvezető

© 2021 Svábhegyi Bölcsőde